బదిలీలు
 TRANFER' s OCT.2015 , ALOTMENT OF PLACES


TRANSFERS 2013- GUNTUR DIST.
        
 FINAL SENIORITY LISTS& VACANCIES
SGT -(T)         SGT-(U)              LFL HM       SA(M)          SA(E)
CRAFT             DRAWING            PET            SA(BS)        SA(PS)
LP (TEL)         LP  (HIN)           LP (URDU)    SA(T)          SA(SS)
SA(HIN)          SA(P Ed)            HEAD MASTER    


TRANSFERS 2012


           COUNCILING-JULY2012
CRAFT  9-7-12DRAW - MUSIC 9-7-12
LP TEL URDU HINDI 9-7-12PET 9-7-12.
SGT URDU 9-7-12ALL VACANCIES 9-7-2012

TRANSFER SENIORITY LISTS AS ON 07-07-2012
SGT LIST ///  VACANCIES  VACANCIES ( SA) 
SA SS SA BS       
                 SGT POSTS ARE NOT BLOCKED.
   TRANSFER SENIORITY LISTS AS ON 06-07-2012
SA PSSA PD LFL HM
SA MATHSVACANCIES 
JULY 4TH TRANSFER LISTS 
 SA (ENG)   SA (HINDI    SA TEL
                               ON HM'S TRANSFERS
                 TRANSFERS-2012  (PS&UP&HS)

                   10 JUNU12 ,GO.NO.169
       MEO TRANSFERS -2012
                         Rc.No. 1292


Read more: http://borrasrinu.webnode.com/transfors-2012/