ప్రమోషన్స్

    GUNTUR DISTRICT PROMOTINS -  30 AUGUST 2016GUNTUR Dt. PROMOTIONS ON 14-7-2016

                 GUNTUR DISTRICT PROMOTIONS ( 04/07/2016) 
                                         (ఈ లిస్ట్ లు కొద్ది మార్పులతో ది14/7/2016 న ప్రమోషన్స్ కౌన్సిలింగ్ జరిగింది)

GUNTUR Dt. PROMOTIONS LISTS AS ON 02-03-2016
            ( Up dated on 26/4/2015)