ప్రమోషన్స్            SA TEL (Gov)     SA Tel     SA Hindi   SA Urdu     VACACIES  FOR  ALL
                   SA (Tel) ZP - upgradation list  final OCT 2019 Guntur
                    LP TELUGU PROMOTION ORDER OCT 2019 Guntur
                     SA HIndi Promotion orders 1-11-2019  guntur
                    SA PD  list & Vacancies 1-11-2019 Gunturhorizontal design element
PROMOTION 2019 SEPTEMBER - GUNTUR Dt.
horizontal design element

            PROMOTION LISTS AS ON 16-8-2019 - GUNTUR Dt.
Gr.II HM         PS HM          SA ENG                SA SS (ZP)        SA SS(GOVT
          SA BS            SA PD       SA MAT/PS                   SA MAT/PS (URDU)  
             Vacancies ( Subject wise) as on   16 August 2019 for  promotionshorizontal design element
 PROMOTION LISTS  JUNE 2019 - GUNTUR DIST
      1)  ALL   SA  LISTS       2 )  LFL      3)  LP TELUGU     

    4) LP HINDI  5) LP URDU  6)  GR -II HEADMASTERS  

    7 ) GOVT TEACHERS    8) PET

horizontal design element

 PS HM  (LFL) LIST  and VACANCIES- 29-07-2019
 PROMOTION LISTS  JUNE 2019 - GUNTUR DIST

      1)  ALL   SA  LISTS       2 )  LFL      3)  LP TELUGU     

    4) LP HINDI  5) LP URDU  6)  GR -II HEADMASTERS  

    7 ) GOVT TEACHERS    8) PET

    GUNTUR DISTRICT PROMOTINS -  30 AUGUST 2016GUNTUR Dt. PROMOTIONS ON 14-7-2016

                 GUNTUR DISTRICT PROMOTIONS ( 04/07/2016) 
                                         (ఈ లిస్ట్ లు కొద్ది మార్పులతో ది14/7/2016 న ప్రమోషన్స్ కౌన్సిలింగ్ జరిగింది)

GUNTUR Dt. PROMOTIONS LISTS AS ON 02-03-2016
            ( Up dated on 26/4/2015)