గుంటూరు జిల్లా సమాచారంALL SENIORITY LISTS AN  JANUARY 17 , 2018,  

RETIREMENT NOTICES OF TEACHERS 2018 LIST1& 2 MERGEDGNT Dt.

    GUNTUR DIST 60 DAYS SSC PREPARATION PTOGRAM 

Tentative  common seniority list  -Guntur Dt. 11 September 2017

           1)  SGT to  SA     2)  SA to HM   3)  LFL     4)     LP & PET's     5)   HM's to MEO's

 Guntur Dt.schools - sims- Bio   metric

MODEL PRIMARY SCHOOLS - GUNTUR Dt.

 గుంటూరు జిల్లాలొ అన్ని పాఠశాలల్లో UDISE 2016-17 ప్రకారం  రోల్ వివరములు 

             ALL SENIORITY LISTS AN  JANUARY 17 , 2018,  
                                                            GUNTUR DISTRICT➽
GOVT SENIORITY LISTS
GOVT. TEACHER SENIORITY LIST ( ALL CATEGORIES)
SCHOOL ASSISTANTS
➽ZP SGT (TELUGU) SENIORITY LISTS
        UP TO  2002          DSC 2003 – 2006               DSC 2008
     ➤DSC 2012             ST LIST UP TO 2000         ➤   SGT URDU
               HALL TICKETS - (Guntur Dt.)
FOR MORE INFORMATION  PLE CLICK HERE